Administracja publiczna

Sprawne zarządzanie dokumentacją i zawartą w niej informacją jest równie ważne, co zapewnienie poufności i bezpieczeństwa znajdujących się w niej danych. Urzędy muszą wdrożyć takie rozwiązania oraz kulturę postępowania z dokumentacją papierową czy elektroniczną, która zapewni skuteczny i bezpieczny do niej dostęp. Zarządzanie tymi procesami w skali całej instytucji staje się nie lada wyzwanie - logistycznym i finansowym. Przekazanie części procesów pozwala wyeliminować wiele problemów oraz usprawnić zarządzanie i przechowywanie informacji.

Rozwiązania dla administracji publicznej

Archiwizacja, przechowywanie dokumentów, wynajem powierzchni magazynowej - uwzględniając potrzeby sektora administracji publicznej oferujemy usługę wynajmu powierzchni magazynowej do przechowywania dokumentów. Oferowana usługa jest zgodna z zasadami nakreślonymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z póź. zm.) i zasadami Instrukcji Kancelaryjnej.

Możemy wdrożyć nasze repozytorium w każdej jednostce administracji publicznej. Odpowiednia konfiguracja  archiwum sprawi ,że system będzie zgodny z najnowszą Instrukcja Kancelaryjną a jego atrybuty powiażemy z  Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt . Nasze archiwum elektronicznepozwala w łatwy sposób na dodanie zeskanowanych dokumentów oraz umożliwia łatwe katalogowanie przetwarznych dokumentów, opisywanie ich oraz zarządzanie uprawnieniami dostępu. System umożliwia określenie przydzielanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników ,rodzajów dokumentów oraz ich wzajemne relacje.

Bezpieczne niszczenie nośników oraz brakowanie i niszczenie dokumentacji papierowej - możemy opracować plan niszczenia dokumentacji niearchiwalnej na zasadach określonych w ustawie z dn 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniu Ministra Kultury z dn. 16 września 2002 r. W przypadku uzyskania zgody na niszczenie dokumentów przez kierowników organów i jednostek organizacyjnych od dyrektora właściwego Archiwum Państwowego oraz po sporządzeniu protokołu przez komisję, Scan Centre dokona procesu niszczenia zgodnie z zasadami określonymi w normie DIN 32757

Wdrożenie: Strony internetowe Wordpress